In de Zwolse wijk Berkum staat een kerkgebouw met de naam ‘Ichthuskerk’. In dit gebouw kerkt een gemeente die aangesloten is bij het Nederlandse kerkverband van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt. Het doel van deze gemeente is om haar leden te ondersteunen in het dienen van de Heer, totdat Christus terugkomt. Daarin willen we aanwezig zijn in dienstbaarheid aan onze directe omgeving. We zijn geen kerk op ons zelf. We zoeken de verbondenheid met anderen die leven en werken vanuit de bijbel en de gereformeerde belijdenis.

God

God staat op de eerste plaats. Hij is onze grote liefde. We willen ons aan Hem toewijden, in alles Hem aanbidden en de eer geven.

Genade

Gods Geest laat ons zien dat wij elke dag Zijn goede wet overtreden (Joh.16:8). Toch mogen wij leven als kinderen van God. God geeft dat als geschenk, door genade alleen (Ef. 2:5). Wij leven van wat God geeft: Vergeving van zonden en nieuw leven. Wij beseffen dat die genade God alles gekost heeft: de dood van zijn eigen Zoon Jezus Christus aan het kruis.

Levende omgang

God wil ons in het hart raken met Zijn Woord en nieuwe mensen van ons maken. "...Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien." (Joh. 3:3). Dit vraagt dagelijkse oefening in een levende omgang met God die hierin bestaat dat we naar Hem luisteren (door bijbellezen) en tot Hem spreken (in gebed) bij alles wat we doen. "... Oefen u in de godsvrucht." (1 Tim. 4:7). 'Christen zijn' is dus geen oppervlakkige zaak die we kunnen afdoen door het aannemen van een aantal goede gewoontes.

Onderwijs

De Bijbel drukt op een volmaakte manier uit wat God wil (2 Tim. 3:15-17). Daarom zijn al onze activiteiten er op gericht om Gods woord beter te leren kennen en toe te passen in ons eigen leven. Daartoe komen we geregeld samen in ons kerkgebouw voor prediking, cursussen en catechese, maar ook in kleiner verband bij mensen thuis in kringen en groeigroepen.

Liefde voor elkaar

God geeft ons aan elkaar en daagt ons uit in onderlinge liefde, zorg en verbondenheid te leven. We willen die liefde concreet maken in woord en daad. Voor iedereen is er pastorale zorg. De oudsten bieden die zorg zelf en stimuleren gemeenteleden tot onderling pastoraat. De diakenen zijn er voor het dienstbetoon en het stimuleren tot dienstbetoon aan hen die lijden door ziekte, eenzaamheid of armoede.

Liefde voor mensen die Jezus nog niet kennen

Zoals Jezus kwam om het verlorene te zoeken en te redden zijn we er als gemeente steeds op uit mensen te bereiken, hen welkom te heten en hen de kans te geven Jezus te leren kennen. We willen een open gemeente zijn, want we zijn er niet (alleen) voor onszelf. Daarom organiseren we regelmatig bijbelcursus-avonden en de Alpha-cursus.

Jongeren

Iedereen is even belangrijk, maar de jeugd is de toekomst van de kerk. Voor iedereen zijn er passende activiteiten, maar met extra aandacht voor de jeugd.

Relaties

Mannen en vrouwen willen we aanmoedigen om elkaar in huwelijk en gezin lief te hebben. Jongeren, die verkering hebben en met elkaar verder willen, moedigen we aan om dan trouw aan elkaar te beloven en dus te trouwen. Regelmatig wordt er een 'huwelijkscursus' gegeven. Mannen en vrouwen die alleen door het leven gaan, steunen we en kunnen in de gemeente veel warmte en vriendschap vinden.

Gaven en bezit

We geloven dat de Heilige Geest elke christen gaven en mogelijkheden geeft om zich in te zetten voor de gemeente van Christus. Elk gemeentelid wordt aangemoedigd zijn of haar gaven te ontdekken en die te gebruiken. Ook leert de bijbel ons dat alles wat we hebben van God gekregen bezit is. God vraagt ons hiervan blijmoedig en ruim te geven voor Zijn werk in deze wereld.

Schepping

We willen als christenen goed met de schepping omgaan. We genieten van natuur en cultuur, van lekker eten en drinken, van gezelligheid. Tegelijkertijd gaan we met zorg om met wat God ons heeft gegeven.

Organisatie

Wij houden ervan dat het leven als gemeente goed geregeld is en in stijl verloopt (1 Kor. 14:40). Als ambten kennen we predikanten, ouderlingen en diakenen.